ប្រកួតស៊ុតបាល់ Free Kick 3គ្រាប់ទទួលបានលុយ $2,000
Boostrong January 23, 2020 Khmernote

អ្នកដែលត្រូវជាប់ឈ្មោះក្នុងការជ្រើសរើសបឋម ក្រុមការងារនឹងទាក់ទងទៅ ទទួលបានឳកាសទៅប្រកួតស៊ុតបាល់ផ្ទាល់នៅស្តាតអូឡាំពិក ដែលមានលោក Roberto Carlos ផ្ទាល់ជាអ្នកផ្ដល់ពិន្ទុ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម៖
1.ថតវីដេអូស៊ុត Free Kick ចំនួនបីគ្រាប់ រួចផ្ញើមកកាន់ប្រអប់សារ Boostrong
2. Like ផេកប៊ូសស្រ្តង
3.Like រូបនេះ និង Share ចំនួន 5 ដង, Share ចូល Group នឹងមានអតិភាព
4.Tag ឲ្យមិត្តភក្ត័យ៉ាងតិច10នាក់