តេចូលមួយភ្លែតសោះ ក៏អាចឈ្នះលុយជាច្រើនលាន និងមាសជាច្រើនតម្លឹងពីប៊ូសស្រ្តងដែរ
Boostrong October 9, 2021 Khmernote

កម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ គឺជាកម្មវិធីមហាសំណាង ដែលបងប្អូនគ្រប់ជាតិសាសន៍ គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មានសិទ្ធតេចូលគ្រប់ៗគ្នា អាចមានឳកាសឈ្នះលុយសុទ្ធជាច្រើនលានរៀល និងមាសសុទ្ធជាច្រើនតម្លឹងយ៉ាងងាយបំផុត ដោយគ្រាន់តែតេចូលមួយភ្លែតសោះ។
កម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ ជាកម្មវិធីផ្តល់សំណាងដ៏ធំ ឈ្នះងាយៗ ផុយៗ និងមានតែមួយគត់ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង គុណភាពលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកប៊ូសស្រ្តង។

កំពូលកម្មវិធីមហាសំណាង ប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយនេះ មានផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅលើ 3 ស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្សេងៗគ្នា ស៊ីធីអិន នៅថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ម៉ោង 11:00ព្រឹក ភីអិនអិន នៅថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ម៉ោង 4:30ល្ងាច និងហង្សមាស នៅថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6ល្ងាចតទៅ លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់តេចូលក្នុងកម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ នឹងត្រូវបានបង្ហាញលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍។ កំពូលកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនេះឲ្យតែតេចូល ដឹងតែបានឈ្នះលុយគ្រប់ៗគ្នា ដោយគ្រាន់តែត្រៀមទូរស័ព្ទ និងប៊ូសស្រ្តងសម្រាប់តេចូល រួចឆ្លើយសំណួរងាយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់មកឆ្លងដល់វគ្គជ្រើសរើសប្រអប់ប៊ូសស្រ្តងចំនួន 5 ក្នុងចំណោមប្រអប់ជាតួអក្សរ BOOSTRONG ចំនួន 9។ លុះដល់វគ្គបើកប្រអប់ បើជ្រើសរើសបាន៖

– មេដាយមាស 1 ស្លាក ស្មើរនឹង 200,000៛
-មេដាយមាស 2 ស្លាក ស្មើរនឹង 400,000៛
– មេដាយមាស 3 ស្លាក ស្មើរនឹង 800,000៛
– មេដាយមាស 4 ស្លាក ស្មើរនឹង 1,600,000៛
– មេដាយមាស 5 ស្លាក ស្មើរនឹងមាស ១ តម្លឹង

ត្រៀមទូរស័ព្ទ និងកំប៉ុងប៊ូសស្រ្តងដើម្បីតេចូលក្នុងកំពូលកម្មវិធីមហាសំណាងប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ។ មាសសុទ្ធជាច្រើនតម្លឹង និងលុយសុទ្ធជាច្រើនលានកំពុងរង់ចាំបងប្អូន។