និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំ សម្រេចលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មអចលនវត្ថុមួយ ចេញពីបញ្ជីអាជ្ញាបណ្ណ
សេដ្ឋកិច្ច June 19, 2024 Khmernote

និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ថ្មីៗនេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មអចលនវត្ថុ ចេញពីបញ្ជីអាជ្ញាបណ្ណដែលចេញដោយនិយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ និងបញ្ចាំ៕

សូមអានសេចក្ដីរបស់និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ និងបញ្ចាំ៖